Co jsou osobní údaje

Podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
(angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR)
jsou osobními údaji jakékoli informace o identifikovaném nebo identifikovatelném subjektu údajů.

Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden nebo více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Mezi obecné osobní údaje řadíme jméno, pohlaví, věk, datum narození, osobní stav, ale také IP adresu a fotografický záznam.

Vzhledem k tomu, že se GDPR vztahuje i na podnikající fyzické osoby, řadíme mezi osobní údaje i tzv. organizační údaje, kterými jsou například e‑mailová adresa, telefonní číslo nebo různé identifikační údaje vydané státem.

Zpracování osobních údajů

 • Provozovatel tohoto katalogu postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 • Pro zápis ubytovacích zařízení do katalogu ubytování je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Ubytovatelů nebo osobní údaje poskytnuté nebo zadané Ubytovatelem při zápisu ubytovacího zařízení do katalogu.
 • Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro plnění smlouvy, na jejímž základě Provozovatel poskytuje službu, kterou jest prezentace ubytovacího zařízení v katalogu ubytování „Střecha nad hlavou“ a jejíž smluvní stranou je Ubytovatel, jako subjekt osobních údajů.
 • Pokud Ubytovatel předal Provozovateli katalogu osobní údaje jiných fyzických osob, je Ubytovatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Ubytovatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.
 • Na žádost Ubytovatele odstraní Provozovatel záznam příslušného ubytovacího zařízení z tohoto katalogu ubytování.

Návštěvníci kteří hledají ubytování

Prostřednictvím tohoto katalogu mohou návštěvnící oslovit libovolné ubytovací zařízení zapsané v tomto katalogu.

Aby měl tento katalog ubytování smysl, musí zájemce o ubytování uvést údaje z nichž některé mohou být za určitých okolností považovány za tzv. „Osobní údaje“.

1.  Pokud zájemce o ubytování zasílá dotaz na rezervaci ubytování prostřednictvím formuláře u příslušného ubytovacího zařízení:

Aby zájemce o ubytování dostal odpověď od provozovatele ubytovacího zařízení zadává do formuláře „Jméno“ popřípadě přezdívku (alias), e‑mailovou adresu a volitelně telefonní číslo. Tyto údaje, pokud mohou vést k identifikaci konkrétní osoby jsou tzv. „osobní údaje“.

Další vyžadované elektronicky zpracovávané údaje jsou data příjezdu a odjezdu a předpokládaný počet ubytovaných osob.

Volitelně je možno ještě zadat upřesňující poznámku pro ubytovatele.

Všechny zadané údaje jsou elektronicky odeslány na e‑mailovou adresu ubytovacího zařízení. Kopie těchto údajů jsou pro kontrolu dočasně krátkodobě uloženy na poštovním serveru provozovatele tohoto katalogu.

2.  Pokud zájemce o ubytování oslovuje provozovatele ubytovacího zařízení telefonicky:

Plně si uvědomuje že telefonní číslo žadatele o ubytování může být osobním údajem pokud vede k jednoznačné identifikaci osoby žadatele. Toto telefonní číslo bude mít k dispozici provozovatel ubytovacího zařízení.

Provozovatelé ubytovacích zařízení

Z ochrany osobních údajů jsou vyloučeny všechny právnické osoby, to jest v našem případě ubytovací zařízení zapsaná v tomto katalogu.

Naopak jejich zaměstnanců se už ochrana osobních údajů týká.

Proč, a jaké údaje ubytovacích zařízení zpracováváme

Za účelem splnění smluvních podmínek z naší strany zpracováváme následující údaje: Údaje červeným písmem jsou nutně vyžadované.

 • Název ubytovacího zařízení a kategorie ubytovacího zařízení
 • Název obce a okresu kde se ubytovací zařízení nachází
 • Adresa ubytovacího zařízení a poštovní směrovací číslo
 • Telefon, mobilní telefon, fax
 • E-mailovou adresu ubytovacího zařízení
 • Adresu webové stránky
 • Cena ubytování
 • Délka ubytování (krátkodobé, dlouhodobé nebo obojí)
 • Stručný popis ubytovacího zařízení

Údaje které zadáte do registračního formuláře budou elektronicky uloženy v zabezpečné databázi na hostingovém serveru a budou veřejně viditelné v síti Internet.

Na základě vaší žádosti uložené údaje z katalogu odstraníme.

Citlivé osobní údaje

Provozovatel tohoto katalogu neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje, jakými jsou například informace o rasovém nebp etnickém původu, politických názorech, náboženském a filozofickém vyznání, členství v odborech, dále o zdravotním stavu nebo sexuální orientaci a trestních deliktech nebo pravomocném odsouzení osob.


Tyto podmínky ochrany osobních údajů
nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018.

Na hlavní stránku

©Katalog ubytoven Střecha nad hlavou

Katalog ubytoven specializovaný na levné ubytování. Levné ubytovny pro krátkodobý i dlouhodobý pobyt.
Nabídka ubytování v kategorii ubytovna, turistická ubytovna, penzion, hotelová ubytovna, hotelový dům s uvedením všech kontaktů.

Soubory cookies